Tommi Laivuori

Toimistorakennus.

Tekijä: Tommi Laivuori

Olimme tehneet useita projekteja tiedolla johtamiseen, muutosjohtamiseen ja kulttuurin kehittämiseen liittyen. Heräsi kysymys voisiko näitä yhdistää niin, että työhyvinvoinnin ja muutoksen johtamisen tueksi saataisiin aidosti hyödyllistä tietoa? Perustimme People Analytics kehityshankkeen, jossa testasimme 10 eri konseptia 20 liikealan vaikuttajan kanssa. Tässä lyhyt yhteenveto siitä mihin tiedolla johtaminen on menossa 1-3 vuoden horisontissa.


Etätyöskentelyyn siirtyminen on tarjonnut lisää ja riittävän luotettavaa dataa työntekijöiden asenteista, suhteista ja toiminnasta (näkymätön työ). Tiedolla johtaminen tuo näkyväksi paljon intuitiivisesti itsestään selviä asioita, mutta myös uusia epäkohtia tai mahdollisuuksia, joihin saattaa kannattaa puuttua. Tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat kaikkia huolestuttavia asioita, jotka on käytännössä ratkaistavissa eikä pelon kannata antaa estää eettisesti kestävää toimintaa.

Muutosjohtaminen on epämääräinen käsite, mutta käytännössä puhutaan 1-3 vuotta kestävästä projektien kokonaisuudesta, jossa työntekijöiden toimintatapa muuttuu. Tutkimusten mukaan muutosprojekteista 70% epäonnistuvat johtuen henkilöstön vastustamisesta ja johtajien puutteellisesta tuesta. Tyypillinen tarve muutosjohtamiselle on halu muuttaa liiketoimintaa, uudistaa järjestelmiä (esim. ERP) tai toteuttaa yritysjärjestelyjä. 

  1. Koko muutosprosessin ajan viestintä on keskeisessä osassa onnistumisesta. Vain muutama haastatelluista yrityksistä hyödynsi sivustoanalytiikka tai ryhmäkeskusteluja viestinnän kannattavuuden ja tuloksellisuuden mittaamiseen missään muodossa. 
  2. Muutosagenttien tunnistaminen tapahtui kaikissa yrityksissä vielä täysin intuitioon pohjautuen. Suhdekartta tiedon hyödyntäminen koettiin kuitenkin erittäin mielenkiintoisena mahdollisuutena kaikissa haastatteluissa.
  3. Muutosprosessin aikaista tietoa kerättiin pääasiassa kvartaaleittain survey-kyselyillä ja/tai viikottaisilla pulssi-kyselyillä. Muutamat yritykset keräsivät ja saivat paljon hyötyä myös fiilis-pohjaisista kysymyksistä. Ryhmäkeskustelujen sentimentti-analyysia tai asenteen leviämisen suhdekartalla seuraamista pidetään vielä liian kaukaisina mahdollisuuksina, vaikka teknisesti toteutettavia.

Koska etätyö ja digiaika on mahdollistanut monille työn tekemisen mistä ja milloin vain, tämä luo uusia haasteita nykypäivän johtamiselle. Erityisesti tietotyöhön kuuluu paljon osittain näkymättömäksi jäävää “hiljaista työtä”, joka kuitenkin vie suuren siivun työajasta ja kuormittaa tekijöitä.

  1. Oman työajan seurantaa pidetään useimmissa yrityksissä turhana vaikka sitä on osin jo helposti saatavilla useista palveluista, sillä käytännön johtamismallit puuttuvat. Muutamassa yrityksessä HR tukee työntekijöitä tiedon pohjalta ja kokemukset ovat erittäin hyviä.
  2. Kehityskeskusteluja pidetään jossain muodossa kaikissa yrityksissä, mutta keskustelun pohjana on harvoin dataa tehdystä työstä. Hiljaisen työn ja suhdekartan visualisointia harkittiin muutamassa yrityksessä kehityskeskustelun tukena.
  3. Hiljaisen tiedon lähtemistä pidetään isona huolena osassa yrityksissä, kun pitkäaikaiset työntekijät eläköityvät tai siirtyvät muihin tehtäviin. Pääasiassa luotetaan perehdytyksiin, mutta tiedolla johtamista pidetään hyvänä mahdollisuuten tulevaisuudessa.

Maailmalla People Analytics on kuuma trendi ja siihen löytyy jo paljon työkaluja. Isoilla yrityksillä on omia ratkaisuja korporaatioille, mutta muutamat startupit ovat miettineet käyttötavat astetta pidemmälle. Dataa on kuitenkin helposti saatavilla pisimmälle levinneistä järjestelmistä microsoft office, google workspace, slack yms., joten kustannustehokkain ja sopivin ratkaisu on myös tehtävissä itse. Ulkopuolisen fasilitaattorin hyödyntäminen on suositeltavaa sillä hän voi nostaa huomioita ilman kokemuksen taakkaa (vrt. Personal trainer).

Lisätietoa:

Tommi Laivuori – [email protected]

Lue lisää:

www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/changing-change-management

https://hbr.org/2018/11/better-people-analytics

https://www.joschka-huellmann.net/people-analytics-wiki/

Tekijä: Tommi Laivuori

Aiemmin Sanni on jo kirjoittanut asiantuntija-yrittäjyyden sosiaalisista haasteista ja Tuomas sen edellyttämästä osaamisesta. Itse halusin nostaa esiin miksi yrittäjiä yleensä tarvitaan yhteiskunnassa. Erityisenä tavoitteenani on kannustaa yrittäjyydestä kiinostuneita perustamaan startupeja yrityspalveluihin (‘professional services’), sillä näen uusille tieteen ja taiteen palveluille paljon kysyntää ja yhteiskunnallista hyötyä. Rohkea esimerkki on ACEn Brändipaja Marmori, joka auttaa yrityksiä kasvuun kulttuuri-innovaatioiden avulla.

Yrittäjyyden yleistyminen on toivottavaa, sillä luovan tuhon mukaisesti se mahdollistaa työntekijöiden, raaka-aineiden ja rahoituksen kohdentumisen hyödyllisemmin. Tulevana vuosikymmenenä se on erityisen tärkeää, sillä edessä on työnmurros, ilmastonmuutos sekä neljäs teollinen vallankumous. Yhteiskunnallisesti yrittäminen nähdään parhaana ratkaisuna maailmaa kohtaaviin haasteisiin tai merkittävänä tapana luoda tulevaisuuden työpaikkoja. Termiin harvoin liitetään mitään negatiivisia attribuutteja, mihin syynä lienee jonkin näköinen hype? Yrittäjän vastakohtana voisi hieman provosoiden nähdä suorittajan, joka kyseenalaistamatta toteuttaa muiden antamia tehtäviä. Perusteena tälle on se, että yrittäjänä joutuu lähes päivittäin tekemään rohkeita valintoja ja venymään askelta pidemmälle kuin muut. Vastaavasti yrittäjämäisyyden puutteesta kärsivien yritysten voi nähdä olevan kunnianhimottomia ja uusiutumiskyvyttömiä. Yrittäjät voi nähdä nykyajan tutkimusmatkailijoina, joiden merkitys kehitykselle on kiistaton.

Omista opiskelijakollegoista monet päätyivät 2000-luvun alussa joko investointipankkiireiksi Lontooseen tai MBB-konsulttiyrityksiin.Tätä ennen Nokian kerrotaan rekrytoineen kokonaisia vuosikursseja parhaiden osaajien toivossa. Kiitos Aalto Entrepreneurship Societyn, Slushin ja löysän rahapolitiikan, erityisesti teknologiayrittäjyys kasvoi 2010-luvulla Suomessa houkuttelevaksi uravaihtoehdoksi, johon lahjakkaimmat nuoret lahjakkuudet hakeutuivat. Myös ns. supertemp ja kevytyrittäjyys alkavat olemaan tuttu ilmiö Suomessa, jossa luovien alojen ammattilaiset hakevat vapaina yrittäjinä kiinnostavia projekteja uraputken sijaan. Trendin voi olettaa jatkuvan 2020-luvulla, sillä yhtäältä huippuosaajat haluavat johtaa omaa tekemistään ja toisaalta yritykset ovat yhä valmiimpia ulkoistamaan, haluavat joustavuutta sekä tarvitsevat uusia kilpailuetuja.

Nuorten lahjakkuuksien uravalinnat määrittävät paljon sitä, mitkä alat kasvavat. Tämä  yhdistettynä kasvavaan kysyntään ei ole ihme, että palveluala on kasvanut vauhdilla. Tästä huolimatta yrittäjyyskeskusteluista tuntuu usein puuttuvan yrityspalveluita tarjoavat yritykset, jotka parhaimmillaan luovat tulevaisuuden osaamista ja edesauttavat yritysten muutoskykyä. Nämä yritykset ovat supertempien ja teknologia-startupien välissä siksikin, että toiminnan laajetessa freelancer usein palkkaa ensimmäisen työntekijän tai teknologia-startupin on hyvä aloittaa toiminta palveluilla (‘bootstrapping’). Lisäksi moni menestynyt asiantuntijayritys pyrkii nykyisin edistämään työntekijöidensä yrittäjämäisyyttä palvellakseen paremmin sekä asiakkaita että osaajia. Teknologiahypen vallitessa uusien palveluiden kehittäjät jäävät usein paitsioon ja yrittäjäkäsityksen monipuolistaminen oletettavasti auttaisi yhä uusia huippuosaajia yrittäjyyteen.

Yrittäjyyteen liittyy luonnollisesti myös tekninen puoli, mutta asenne on usein menestyksen kannalta merkittävämpi. Itse suoritin työn ohella yrittäjyyden maisterin Aalto-yliopistossa, mutta se ei juuri tuonut lisäarvoa kumpaankaan näistä tarpeista. Itse näen yrittäjyyden oppivan parhaiten tekemällä. Aina tulee vastoinkäymisiä ja niiden vaikutus on välitön, joten oppiminen on nopeaa ja hyvä epävarmuuden sietokyky välttämätöntä. On hyvin tärkeä valita itselleen merkityksellinen tekeminen, joka auttaa toipumaan vastoinkäymisistä, mutta myös menemään pidemmälle kuin muut. Intohimo tekemiseen, jämäkkä projektointi ja kyky vaikuttaa ihmisiin takaavat loistavat edellytykset yrityspalveluiden perustamiseen. Sertifikaatit ja nimekkäät referenssit voivat edesauttaa myynnissä, mutta vaihtoehtona on tunnistaa ne asiakkaat, joilla on aidosti rohkeutta ja kykyä hyödyntää osaamista. Yrittäjälle raha on itsessään huono motivaattori, mutta tiimissä on aina hyvä olla ainakin joku erityisen motivoitunut rakentamaan toiminnasta tehokasta ja skaalautuvaa. 

Loppujen lopuksi helppo tapa aloittaa yrittäjyys on yritystyspalveluiden kautta – siinä pääsee toteuttamaan itselleen merkityksellistä tarkoitusta ja erityisesti nyt aika siihen on hyvä!

Lähde: ekathimerini.com

Lisää luettavaa:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf

https://www.stat.fi/til/palhy/2018/palhy_2018_2019-10-03_tie_001_fi.html&sa=D&ust=1581519154977000&usg=AFQjCNFLI0VBQcikSbBtdeWBI7u26W7PuA

Kirjoittaja on kiinnostunut teal-organisoitumisesta, venture developmentista sekä hajautetuista teknologioista – hänen kiinnostuksen kohteidensa on tosin tapana muuttua usein.

Photo by Matthew Henry on Unsplash

ACE Consulting

Tarvitsetko kumppania, joka oikeasti välittää tavoitteistasi?

Ota yhteyttä ja yhdistämme sinut oikealle asiantuntijalle!